Zobowiązania / umowy

Bieżące doradztwo prawne i prowadzenie spraw dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, stanowi ważny obszar praktyki naszej Kancelarii. Działalność w tym zakresie jest bardzo szeroka: od doradztwa w zakresie zawieranych umów, poprzez ich redagowanie i opiniowanie, do reprezentacji naszych klientów w sporach wynikłych z zawartych umów. Jedynie przykładowo możemy wskazać tu sprawy, których przedmiotem jest:

  • ustalenie prawa lub stosunku prawnego
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji
  • nieważność lub bezskuteczność umowy
  • bezskuteczność względem wierzyciela umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią (tzw. skarga pauliańska)
  • zapłata wynagrodzenia lub ceny z tytułu zawartej umowy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


© 2017 Kancelaria Adwokacka Anusewicz & Rudczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: michalgosk.com